"Mogelijk asbest gevonden..."

zorgt altijd voor onrust. En terecht want asbestsanering vereist expertise om het te herkennen, een plan van aanpak om het te verwijderen en gedegen kennis van wet en regelgeving. Asbest Wat Nu is een gecertificeerd & onafhankelijke specialist en koppelt vooronderzoek aan bouwkundige kennis en materiaalkennis. Voor zowel overheidsinstanties, bedrijven als particulieren. Asbest Wat Nu! gaat van asbest naar een oplossing.

Asbestinventarisatie SC 540

Advies & Begeleiding

Opleiding & Scholing

Asbestinventarisatie SC 540

Type-A

1. Deskresearch
De meeste asbesthoudende toepassingen bevinden zich in gebouwen en objecten/installaties van vóór 1994. Asbest is ongevaarlijk zolang het vastzit aan een ander materiaal. Pas wanneer asbestvezels vrijkomen (bij een verbouwing, sloop of gedeeltelijke verwijdering) ontstaat er een gezondheidsrisico. Door vooraf informatie te verzamelen en te bestuderen zoals in bestektekeningen, plattegronden, gemeentearchieven en eerdere inspectieresultaten komen wij tot een eerste voorstel. Vervolgens voegen wij de data aan vraaggesprekken met bewoners om gefundeerd een risicoprofiel voor te leggen omtrent aanwezig asbest en/of er asbestsanering dan wel asbestverwijdering nodig is.

2. Visuele inspectie
Na de asbestinventarisatie volgt de visuele inspectie ter plekke met monsterafnames van asbestverdacht materiaal. Deze visuele inspectie richt zich zowel op direct als niet-direct waarneembare asbest, uitgevoerd volgens geldende regels en normen. Bij deze gedegen asbestinspectie wordt helder of er asbest verdachte toepassingen zijn aangetroffen en zo ja waar.

3. De rapportage
Asbestvezel is een onzichtbaar gevaar en vereist expertise en veiligheidsmaatregelen. In het asbestinventarisatierapport staan al onze bevindingen, oplossingen, vervolgstappen als ook de wijze van naleving van de Nederlandse asbestregelgeving. Dit rapport is tevens vereist bij een omgevingsvergunning (sloopmelding) en bij de aanvraag van renovatiewerkzaamheden. Asbest Wat Nu! is in het bezit van het SC 540 certificaat en getoetst op kennis van asbest en wettelijke procedures.

Type-B

1. Diepte-onderzoek huidige staat
Voorafgaand aan een totaalsloop is een type-B asbestonderzoek vereist. Om zeker te zijn dat er asbestmateriaal is gebruikt volgt nu destructief onderzoek in de fundering, muren, spouw, plafonds, bodemplaten en mogelijk in brandwerend gebruikt materiaal. Dit onderzoek vindt veelal plaats in oudere gebouwen zoals winkelpanden en monumentale stadscentra.

2. Rapportage
Tijdens de werkzaamheden is een gedetailleerde administratie vereist van gevonden bevindingen en deze zijn uitgewerkt in het asbestinventarisatierapport. Asbest Wat Nu! geeft een concreet ABC-advies. A = plan van aanpak, B = begroting qua uitvoering en C = coördinatie in uitvoering.

Risicobeoordeling

Na een Type A onderzoek kan er een asbestrisicobeoordeling volgen met een NEN 2991. Er worden nu kleefmonsters genomen van beschadigingen en/of restanten om het niet-gebonden asbest en de staat waarin het verkeert nader te bepalen. Urgentie is vereist bij zowel zichtbare als niet-zichtbare (of herkenbare) asbest en vraagt om een ander plan van aanpak. Asbest Wat Nu! adviseert in de te nemen stappen en de praktische uitvoering.

Advies & Begeleiding

Advies

Bij panden van vóór 1994 is bij een verbouwing, sloop of renovatiewerkzaamheden informatie nodig rondom mogelijk aanwezig asbest. Een gefundeerd oordeel en snel handelen is vereist. Asbest Wat Nu! adviseert en begeleidt projecten over de te nemen stappen voor, tijdens en na een asbestinventarisatie en komt met een pragmatische oplossing rondom eventuele asbestsanering en/of asbestverwijdering.

Begeleiding

Naast advies zijn ook begeleiding en toezicht bij zowel asbestinventarisatie, asbestsanering als asbestverwijdering belangrijk. Met onze expertise kunnen de vereiste handelingen snel worden gedaan en is de veiligheid gewaarborgd. Wij begeleiden landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden als ook vastgoedbeheerders, wooncorporaties, industrie en particulieren.

Opleiding & Scholing

Presentaties

Directeur Tjeerd van der Meulen is al vele jaren werkzaam in de wereld van asbest en heeft tientallen presentaties op maat gemaakt voor grotere groepen belangstellenden. Alles wat er te weten is over asbestverwijdering en asbestsanering komt aan bod en is toegankelijk voor geïnteresseerden op elk kennisniveau.

Trainingen & Workshops

Tijdens de korte trainingen asbestherkenning worden mensen die indirect met asbest te maken kunnen krijgen bewust gemaakt waar ze op moeten letten. Dit kunnen schilders, elektriciens en dakdekkers zijn. Met het diploma van deelname is een veilige werkomgeving gewaarborgd.

Asbest Wat Nu!

is een asbest advies- en bemiddelingsbureau en onderscheidt zich in de eerste stappen op weg naar een veilige asbestvrije omgeving voor mens en milieu. Asbest is het begin van een moeilijk traject en met 14 jaar ervaring in asbestsanering en asbestverwijdering, bezit Tjeerd van der Meulen praktische kennis, ervaring en een breed netwerk. Hij kent de valkuilen en weet wat asbest voor mensen betekent. Toepasbare adviezen en oplossingen zijn in een asbesttraject gewenst en Asbest Wat Nu! komt met concrete oplossingen.

Contact

Asbest wat nu

Tjeerd van der Meulen
De Gideon 14
8801 PD Franeker

: 06-51854985
: info@asbestwatnu.org
: Klik hier voor Linkedin
 

© 2017 Asbest wat nu | WMMEDiA